Colectarea_selectiva_a_deseurilor

Legislația în vigoare privind colectarea selectivă a deșeurilor

Colectarea_selectiva_a_deseurilorGestionarea corespunzătoare a deșeurilor este o obligație legală majoră pe care marea majoritate a societăților comerciale nu o cunosc. Astfel, dacă nu țineți cont de aceste reglementări în vigoare riscați să fiți amendați cu 40.000 Lei. Aceasta este amenda maximă prevăzută de Art. 61 din Lega Nr.211/ 2011 care este aplicabilă uturor societăților comerciale, instituțiilor publice, ONG-uri, etc!

Începând cu 28 iunie 2016 au intrat în viogoare OUG nr.38 și OUG nr.39 care modifică legislația care reglementează gestionarea deșeurilor, în contextul în care Romnia riscă penalități substanțiale datorită nerespectării targetului stabilit de către Uniunea Europeană.

În acest moment, România reciclează doar 13% din gunoiul produs în ţară, deşi ţinta pentru următorii ani este de până la 50%, iar în 2030 trebuie să reciclăm 65% din ce aruncăm la tomberon, potrivit angajamentelor luate de România în cadrul Uniunii Europene.

Aceste noi modificări legislative privind colectarea și gestionaea deșeurilor afectează orice angajator, iar legea Nr.211/ 2011 stabilește obligațiile legale pentru orice producător sau deținător de deșeuri.

Dacă vă gândiți că desfășurați o activitate curată care nu produce deșeuri, ar trebui să știți următoarele:

 • Deșeu – este reprezentat de orice substanță sau obiect pe care deținătorul îl aruncă ori are intenția sau obligația să îl arunce
 • Producător de deșeuri – este reprezentat de către orice persoană ale cărei activități generează deșeuri

Ca producător sau deținător de deșeuri, aveți obligația de a:

 • valorifica aceste deșeuri, conform art.13 din Legea 211/2011. Pentru fiecare kg de deșeu care ar fi trebuit valorificat și nu a fost valorificat se platește o contribuție la Fondul de Mediu în valoare de 2 lei/kg;
 • numi un responsabil cu managementul deșeurilor, instruit în acest sens (în caz contrar este prevăzută o amendă amendă cuprinsă între 15.000-30.000 de lei);
 • clasifica deșeurile pe care le produceți, indiferent de cantitatea lor, conform categoriilor legale din nomenclatorul de deseuri (amenda prevăzută pentru nerespectarea acestor prevederi este cuprinsă între 15.000-30.000 de lei);
 • colecta separat deșeurile din hârtie, metal, plastic și sticla (amenda pentru nerespectarea acestor prevederi este cuprinsă între 20.000-40.000 de lei);
 • preda separat deșeurile din baterii și acumulatori, în vederea reciclării (amenda prevăzută este cuprinsă între 5.000-7.500 de lei);
 • colecta separat, a stoca și a preda în vederea reciclării uleiurile uzate (amenda prevăzută pentru nerespectarea acestei prevederi este cuprinsă între 7.500-10.000 de lei)
 • menține evidența lunară a deșeurilor (chiar dacă aceasta este pe zero) și să depuneți un raport anual cetralizator la Agentia de Prptecție a Mediului de care aparțineți.

De asemenea, trebuie să țineți cont și de anumite interdicții:

 • abandonarea deșeurilor poate atrage după sine o amendă cuprinsă între 20.000 și 40.000 de lei
 • eliminarea deșeurilor din baterii amestecate cu cele menajere reprezintă o amendă cuprinsă între  25.000 și 30.000 de lei
 • eliminarea deșeurilor electrice prin depozitare finală reprezintă o amendă cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei

Odată cu acceptarea României în cadrul Uniunii Europeane, ca membru cu drepturi depline, printre multe altele, avem îndatorirea de a respecta reglementările menționate în cadrul DIRECTIVA 2008/98/CE  emisă de către Parlamentul European în 19 noiembrie 2008. În acest sens, începând cu anul 2010 colectarea selectivă a deșeurilor a devenit obligatorie în instituțiile publice din România conform LEGE nr. 132 din 30 iunie 2010.

Articolul 2
Prin aplicarea prezentei legi se urmărește:
a) creşterea gradului de reciclare şi de valorificare a deşeurilor colectate selectiv, prevăzute la art. 3;
b) creşterea gradului de informare şi de conştientizare, precum şi educarea funcţionarilor publici, a angajaţilor şi a cetăţenilor cu privire la colectarea selectivă şi managementul deşeurilor.
Articolul 3
Fără a aduce atingere legislaţiei privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, prevederile prezentei legi se aplică următoarelor categorii de deşeuri:
a) deşeuri de hârtie şi carton;
b) deşeuri de metal şi plastic;
c) deşeuri de sticlă.

Articolul 9
Sistemul de colectare selectivă a deşeurilor trebuie să respecte următoarele condiţii:
a) containerele şi recipientele folosite pentru colectarea selectivă se inscripţionează cu denumirea materialului/ materialelor pentru care sunt destinate;
b) în fiecare birou/incintă al/a instituţiei publice vor fi amplasate 3 recipiente de colectare selectivă a deşeurilor. Acestea vor avea următoarele culori, în funcţie de tipul de deşeuri colectate: albastru pentru deşeuri de hârtie şi carton, galben pentru deşeuri de metal şi plastic şi alb/verde pentru sticlă albă/colorată;
c) pe fiecare etaj/nivel al instituţiei publice vor fi amplasate recipiente de colectare selectivă;
d) recipientele vor fi amplasate într-un loc uşor accesibil, marcat şi indicat corespunzător;
e) fiecare instituţie publică este obligată să înfiinţeze la intrarea în instituţie un punct de colectare selectivă a deşeurilor destinat vizitatorilor şi să asigure informarea acestora în acest scop, prin exemplificarea tipurilor de deşeuri corespunzătoare fiecărui container;
f) recipientele din interiorul clădirii aparţinând instituţiei publice vor fi golite în funcţie de intensitatea activităţii/ritmul de umplere de către personalul însărcinat cu efectuarea curăţeniei;
g) marcarea containerelor în culorile prevăzute la lit. b) se poate face prin vopsire, prin aplicare de folie adezivă sau prin alt procedeu similar, pe minimum 20% din suprafaţa totală vizibilă;
h) inscripţionarea şi aplicarea marcajului colorat trebuie să fie durabile şi vizibile, astfel încât să se asigure identificarea destinaţiei containerelor şi a recipientelor de colectare selectivă.

De asemenea, in termen de 60 de zile de la aparitia ordonantei, Ministerul Mediului urmeaza sa creeze un cadru legal pentru garantia-returnarea ambalajelor, in vederea reciclarii.

Cea de-a doua ordonanta de urgenta modifica si completeaza ordonanta de urgenta nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu. Prin aprobarea acesteia, Administratia Fondului de Mediu dobandeste capacitatea de control.

De asemenea, începând cu anul 2016, odată cu intrarea în vigoare a noilor regulamente de funcționare a serviciilor de salubritate (Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006, republicată, SECŢIUNEA a 2-a – Utilizatorii serviciului de salubrizare – Art. 24), fiecare dintre noi este obligat să colecteze gunoiul în mod selectiv.

(6) Membrii comunităților locale, persoane fizice sau juridice, au, în calitatea lor de utilizatori direcţi sau indirecţi ai serviciului de salubrizare, următoarele obligaţii:
d) să asigure precolectarea separată, în recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct inscripţionate şi amplasate în spaţii special amenajate, a deşeurilor pe care le-au generat în propria gospodărie sau ca urmare a activităţilor lucrative pe care le desfăşoară;
Astfel, fiecare cetățean, indiferent dacă este persoană fizică sau juridică, trebuie să colecteze selectiv deșeurile reciclabile de cele nereciclabile.

Sunt 4 categorii principle de deșeuri

 • Deșeurile menajere (nereciclabile) – care reprezintă toate deșeurile care nu se pot recicla (ex. resturi alimentare, coji de fructe și legume, etc). Încă nu s-a stabilit o culoare oficială pentru acest tip de deșeuri.
 • Plastic & Metal (Deșeu ambalaje din plastic 15 01 02)- în această categorie intră toate obiectele din plastic și metal care se pot recicla (ex. cutii și diverse recipiente, pet-uri, jucării, piese de la aparate stricate, doze de bere și de sucuri, piese metalice diverse, etc). Culoarea desemnată pentru acest tip de deșeuri reciclabile este GALBEN.
 • Hârtie (Deșeu ambalaje din hârtie-carton 15 01 01)- toate obiectele din hârtie care se pot recicla (ex. caiete, foi de hârtie imprimate/neimprimate, maculatură, ziare, reviste, cutii carton, etc. Acestea nu trebuie să fie întregi, trebuie doar să fie realizate din hârtie). Culoarea desemnată pentru acest tip de deșeuri reciclabile este ALBASTRU.
 • Sticlă (Deșeu ambalaje din sticlă 15 01 07) – sunt toate obiectele din sticlă care se pot recicla (ex. sticle băutură, borcane, geamuri, etc. Acestea nu trebuie să fie neapărat întregi, trebuie doar să fie realizate din sticlă). Culoarea desemnată pentru acest tip de deșeuri reciclabile este VERDE.

Amenzile pe care comisarii Gărzii de Mediu sau alte organe de control abilitate le pot acorda sunt:

 • Amenzile pentru lipsa Acordului de Mediu sunt cuprinse între 30.000 – 60.000 RON
 • Amenzile pentru lipsa Autorizației de Mediu sunt cuprinse între 30.000 – 60.000 RON
 • Lipsa contractelor de preluare a deșeurilor colectate selectiv (obligatoriu pentru toți agenții economici) Amenzi între 5.000 – 50.000 RON
 • Lipsa Registrului de Evidență a Gestiunii Deșeurilor (obligatoriu pentru toți agenții economici) Amenzi între 5.000 – 50.000 RON
 • Legea nr. 211 din 2011 instituie amenzi cuprinse între 15.000 și 40.000 de lei pentru abaterile legate de gestionarea deșeurilor, și se aplică atât firmelor private, cât și instituțiilor publice.

Fiecare instituție publică sau operator economic are îndatorirea de a desemna un responsabilul din cadrul societății care să fie însărcinat cu managementului deșeurilor. Acesta are obligația de a întocmi mai multe tipuri de raportări care țin de protecția mediului, în funcție de specificul activității prestate:

  • Registrul de Evidență a Gestiunii Deșeurilor;
  • Raportări către Agenția pentru Protecția Mediului pentru: deșeuri, ambalaje, subsțante toxice și periculoase, poluanți în aer, apa și sol;
  • Raportări PRTR (Registrul Poluanților Emiși și Transferați);
  • Raportări către Apele Române;
  • Raportari către Administrația Fondului pentru Mediu

De asemenea, este sacționată cu amendă de la 3.000 de lei la 7.500 de lei:

 • absența evidenței gestiunii deșeurilor;
 • înscrierea datelor incorecte în evidența gestiunii deșeurilor;
 • neutilizarea corectă a codurilor deșeurilor prevăzute în anexa 2 pentru evidența gestiunii deșeurilor;
 • netransmiterea către autoritățile competente a evidenței gestiunii deșeurilor.

Pentru mai multe informații puteți citi și aceste documente ce reprezintă legislația aferentă în vigoare privind colectărea selectivă a deșeurilor în România.
Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (republicată)
Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 (actualizată)
Legea Nr.101 din 15 iunie 2011 (republicată) Prevenirea și sancționarea unor fapte privind degradarea mediului
Legea Nr. 132 din 30 iunie 2010 Colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice
Legea Nr. 101 din 25 aprile 2006 (actualizată) privind Serviciul de salubrizare al localităților
Legea Nr. 51 din 8 martie 2006 Legea serviciilor comunitare de utilități publice
Legea Nr. 73 din 4 mai 2000 (forma republicată în 2005) Fondul de Mediu
Legea Nr. 212 din 2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor scoase din uz
Ordonanța de Urgență nr. 5 din 2 aprilie 2015
Ordin 1281 din 16 decembrie 2005  Stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective
Ordin 578 din 6 iunie 2006 (actualizat) privind Metodologia de calcul a contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu
Hotărârea nr. 856 din 16 august 2002 privind Evidența gestiunii deșeurilor și lista cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase
Hotărârea nr. 235 din 7 martie 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate
Hotărârea nr. 1.061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României
Hotărârea nr. 349 din 21 aprilie 2005 (actualizată) privind depozitarea deșeurilor
Hotărârea nr. 856 din 16 august 2002 (actualizată) privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile
Hotărârea nr. 1.132 din 18 septembrie 2008 (actualizată) privind deșeurile din baterii și acumulatori
Hotărârea nr. 621 din 3 iunie 2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor din ambalaje
Ordonanța Nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

SSL Certificates